net core WebApi——尝试企业微信来开发企业内部应用

 • 时间:
 • 浏览:21

前言

这几天忙活着别的东西,耽误了很长时间,从文件操作完了已经 就在考虑着下一步鼓捣点儿啥,将会最开始的业务开发全都 企业微信相关的,这刚好来做个内部人员应用的小例子玩玩。

企业微信

前身是企业号,当时微信主推的还是公众号与服务号,后续战略考虑到企业的OA了(当然还是跟某个抢市场),企业号应该是在16年还是具体啥已经 出的,刚出的已经 也是大疑问不断一个劲在修复更新,最近这两年基本上没咋关注企业微信了,也都在偶尔上去看看有这麼 新东西啊什么的,不过不得不说,在这几年的成长中将会修复逐渐成为另一个 不错的产品了(大厂的数率还是有的),相对于公众号的开发,为社 会 会 我选什儿 作为例子呢,将会企业微信我想通过什儿 人来使用(注册的早,现在不清楚注册流程,主要看有无需用企业认证),什儿 人开发者在不论啥已经 啥平台都什儿 什儿 不友好(当然,认证了说明你是个好人,为了信息安全,都懂)。

开始

注册企业微信的流程你要这麼 来太多说了,直接说注册完成已经 ,人们人们人们人们来看下什儿 界面,标注的就遇见人们人们人们人们需用的关键参数。

记好什儿 东西已经 ,人们人们人们人们转到应用管理

什儿 创建就遇见你添张图片打个名字而已,这麼 来太多说,创建完成已经 人们人们人们人们来看下图的标记。

记好什儿 个 参数,OK,下来人们人们人们人们就来看API吧,这里我全都 介绍下消息推送。

微信等相关的第三方开发大致流程都类式,如下:

 1. 注册账号(这不废话么)
 2. 账号认证(为了权限,当然企业微信内部人员应用不需用)
 3. 服务域名选者好
 4. AppID、Secret等等的配置(为了accesstoken)
 5. 几乎所有的接口都在先获取accesstoken,相当于你在微信的登录
 6. 根据接口文档来传参啊获收回调啊获取事件等等
 7. 根据返回值来看看错误信息

我这里不做服务端,全都 写个示例,需用服务端什么的开发类式的都需用给我联系,互相学习。

首先,在人们人们人们人们的Util新建另一个 类QyThirdUtil(名字感觉起的好没水平,玩游戏止于起名字,别人都10级了,我还在想名字),先把人们人们人们人们需用的配置信息搞了。

    private static string _CorpID = string.Empty;
    private static string _Secret = string.Empty;
    private static string _AgentID = string.Empty;
    /// <summary>
    /// 企业微信id
    /// </summary>
    public static string CorpID
    {
      get
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(_CorpID))
        {
          _CorpID = AprilConfig.Configuration["QyThird:CorpID"];
        }
        return _CorpID;
      }
    }
    /// <summary>
    /// 企业微信应用秘钥
    /// </summary>
    public static string Secret
    {
      get
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(_Secret))
        {
          _Secret = AprilConfig.Configuration["QyThird:Secret"];
        }
        return _Secret;
      }
    }
    /// <summary>
    /// 企业微信应用id
    /// </summary>
    public static string AgentID
    {
      get
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(_Secret))
        {
          _AgentID = AprilConfig.Configuration["QyThird:AgentID"];
        }
        return _AgentID;
      }
    }

什儿 人们人们人们人们来划分下土依据,人们人们人们人们需用获取accesstoken,需用执行发送消息的土依据。

    /// <summary>
    /// 获取AccessToken
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public static string GetAccessToken()
    {
      QyAccessToken accessToken = null;
      bool isGet = false;
      if (CacheUtil.Exists("QyAccessToken"))
      {
        accessToken = CacheUtil.Get<QyAccessToken>("QyAccessToken");
        if (accessToken.Expire_Time >= DateTime.Now.AddMinutes(1))
        {
          isGet = true;
        }
      }
      if (!isGet)
      {
        string url = $"https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/gettoken?corpid={CorpID}&corpsecret={Secret}";
        //请求获取
        string res = RequestUtil.HttpGet(url);
        accessToken = JsonConvert.DeserializeObject<QyAccessToken>(res);
        if (accessToken != null && accessToken.ErrCode == 0)
        {
          accessToken.Expire_Time = DateTime.Now.AddSeconds(accessToken.Expires_In);
          CacheUtil.Set("QyAccessToken", accessToken, new TimeSpan(2, 0, 0));
        }
        else
        {
          LogUtil.Error($"获取accesstoken失败——{accessToken.ErrCode},{accessToken.ErrMsg}");
        }
      }

      return accessToken.Access_Token;
    }

这里用到了另一个 地方,另一个 是微信端回调的对象实例QyAccessToken,需用的人们人们人们人们都需用在源码里cv,我这里就不贴出来了。

已经 是HttpClient的简单封装请求土依据RequestUtil,想看 什儿 博客说HttpClient的生命周期类式的,有推荐直接实例化另一个 私有静态的,都在做工厂模式创建的,没细究,这块儿要多注意下。

  public class RequestUtil
  {

    /// <summary>
    /// 发起POST同步请求
    /// </summary>
    /// <param name="url">请求地址</param>
    /// <param name="postData">请求数据</param>
    /// <param name="contentType">数据类型</param> 
    /// <param name="timeOut">超时时间</param> 
    /// <returns></returns>
    public static string HttpPost(string url, string postData = null, string contentType = null, int timeOut = 400)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(postData))
      {
        postData = "";
      }
      using (HttpClient client = new HttpClient())
      {
        client.Timeout = new TimeSpan(0, 0, timeOut);
        using (HttpContent httpContent = new StringContent(postData, Encoding.UTF8))
        {
          if (contentType != null)
            httpContent.Headers.ContentType = new System.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue(contentType);

          HttpResponseMessage response = client.PostAsync(url, httpContent).Result;
          return response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
        }
      }
    }


    /// <summary>
    /// 发起POST异步请求
    /// </summary>
    /// <param name="url">请求地址</param>
    /// <param name="postData">请求数据</param>
    /// <param name="contentType">数据类型</param>
    /// <param name="timeOut">超时时间</param>   
    /// <returns></returns>
    public static async Task<string> HttpPostAsync(string url, string postData = null, string contentType = null, int timeOut = 400)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(postData))
      {
        postData = "";
      }
      using (HttpClient client = new HttpClient())
      {
        client.Timeout = new TimeSpan(0, 0, timeOut);
        using (HttpContent httpContent = new StringContent(postData, Encoding.UTF8))
        {
          if (contentType != null)
            httpContent.Headers.ContentType = new System.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue(contentType);

          HttpResponseMessage response = await client.PostAsync(url, httpContent);
          return await response.Content.ReadAsStringAsync();
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// 发起GET同步请求
    /// </summary>
    /// <param name="url">请求地址</param>
    /// <returns></returns>
    public static string HttpGet(string url)
    {
      using (HttpClient client = new HttpClient())
      {
        return client.GetStringAsync(url).Result;
      }
    }

    /// <summary>
    /// 发起GET异步请求
    /// </summary>
    /// <param name="url">请求地址</param>
    /// <returns></returns>
    public static async Task<string> HttpGetAsync(string url)
    {
      using (HttpClient client = new HttpClient())
      {
        HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(url);
        return await response.Content.ReadAsStringAsync();
      }
    }
  }

什儿 人们人们人们人们来写个发送消息的土依据SendMessage,这里我只写了下普通文本推送。

    /// <summary>
    /// 消息推送
    /// </summary>
    /// <param name="content">文本内容</param>
    /// <param name="range">推送范围</param>
    /// <param name="messageType">消息类型</param>
    /// <returns></returns>
    public static bool SendMessage(string content, MessageRange range, AprilEnums.MessageType messageType)
    {
      bool isSend = false;
      if (string.IsNullOrEmpty(content) || content.Length > 2048 || range==null)
      {
        return false;
      }
      string accessToken = GetAccessToken();
      if (string.IsNullOrEmpty(accessToken))
      {
        return false;
      }
      string url = $"https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/message/send?access_token={accessToken}";
      StringBuilder data = new StringBuilder();
      bool isVaildRange = false;
      if (range.IsAll)
      {
        data.Append($"\"touser\":\"@all\"");
        isVaildRange = true;
      }
      else
      {
        if (range.Users != null && range.Users.Count > 0)
        {
          data.AppendFormat("\"touser\" : {0}", GetRangeValue(range.Users));
          isVaildRange = true;
        }

        if (range.Tags != null && range.Tags.Count > 0)
        {
          if (data.Length > 0)
          {
            data.Append(",");
          }
          data.AppendFormat("\"totag\" : {0}", GetRangeValue(range.Tags));
          isVaildRange = true;
        }

        if (range.Departments != null && range.Departments.Count > 0)
        {
          if (data.Length > 0)
          {
            data.Append(",");
          }
          data.AppendFormat("\"totag\" : {0}", GetRangeValue(range.Departments));
          isVaildRange = true;
        }
      }
      if (!isVaildRange)
      {
        //这麼

发送范围
        return false;
      }
      data.AppendFormat(",\"msgtype\":\"{0}\"", GetMessageType(messageType));
      data.AppendFormat(",\"agentid\":\"{0}\"", AgentID);
      data.Append(",\"text\": {");
      data.AppendFormat("\"content\":\"{0}\"", content);
      data.Insert(0, "{");
      data.Append("}}");
      LogUtil.Debug($"获取到发送消息请求:{data.ToString()}");
      string res = RequestUtil.HttpPost(url, data.ToString(), "application/json");
      LogUtil.Debug($"获取到发送消息回调:{res}");

      return false;
    }

简单说下消息推送,第另一个 就遇见你的推送类型,是普通文本还是啥(文档都在,我这净扯淡),什儿 就遇见你的范围,再什儿 就遇见你的推送内容了,当然根据不同的推送类型你的内容参数全都 同,需用进一步封装的人们人们人们人们都需用去看下API。

测试

人们人们人们人们在控制器中(不再说Values了)加上消息推送的测试,这里的范围都需用在你什儿 人的通讯录中查看。

    [HttpGet]
    public ActionResult<IEnumerable<string>> Get()
    {
      //…
      MessageRange range = new MessageRange();
      range.Users = new List<string>();
      range.Users.Add("40001");
      QyThridUtil.SendMessage("我全都

来测试", range, AprilEnums.MessageType.Text);
      //…
    }

小结

写到这里基本上都开始了,为社 会 会 我特意学会英语来企业微信的内部人员应用来写这篇呢,确实是做下什儿 消息推送,已经 的什儿 人的工程就都需用写个什儿 什儿 做异常警告类式的东西,已经 想想这篇就都在废话了,编程的奇淫技巧(咳咳,乐趣,乐趣)就在于此,代码什儿 人敲,东西什儿 人组,全在于你什儿 人为社 会 玩了。